بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری

اظهار نظر و بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری و امور مربوط به شهرسازی

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری : “ساختار پهنه بندی شهر تهران”، سند اصلی هدایت و کنترل تحولات کالبدی و نظارت برساخت و ساز در عرصه های شهری تهران به منظور جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کاربری ها و ارتقاء کیفیت و کارایی محیط شهری است.

بر مبنای اصول و نقشه پهنه بندی طرح جامع برای شهر، نقشه های تفصیلی و ملاک عمل شهر، برای پاسخگویی به مالکین و هرگونه تقاضای ساخت و ساز، با تراکم های ساختمانی مجاز، چگونگی ساخت و ساز و ضوابط دسترسی و تعیین کاربری های مجاز و قابل استقرار، براساس و منطبق با این طرح و اسناد آن، به شرح صفحات سند اصلی تهیه و تدقیق شده و به تصویب کمیسیون ماده (۵) شهر تهران خواهد رسید.

استفاده از اراضی در سطح شهر تهران براساس ضوابط مشخص، طبق جداول و نقشه های پیوست سند اصلی در چهار پهنه متمایز و کلان “سکونت”، “فعالیت”، “مختلط” و “حفاظت” (سبز و باز) صورت می گیرد. به عبارت دیگر طرح تفصیلی را می توان نقشه راه ساخت و ساز در پایتخت دانست در این طرح پایتخت به 4 پهنه‌ مسکونی(R)،‌ تجاری (S)،‌ مختلط (M) و ‌حفاظت‌سبز (G) تقسیم شده است که به موجب آن، زمین‌های قابل استفاده در شهر، برحسب قرارگیری در یکی از این قسمت‌ها، مشمول یکی از انواع ساخت‌وسازهای مجاز خواهد شد به این معنی که در هر پهنه مقررات با دیگری متفاوت است.

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری :

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری

انواع پهنه بندی طرح تفصیلی (M,R,S,G)

ویژگی های پهنه مسکونی در طرح تفصیل- پهنه کلان سکونت (R)

در پهنه ‌”مسکونی” که در نقشه‌های مخصوص شهرداری تهران مشخص شده و مناطق به‌خصوصی از شهر را شامل می‌شود، مجوز ساخت‌ و ساز فقط برای کاربری مسکونی با تراکم 2 طبقه تا نهایت 6 طبقه صادر می‌شود و برای یکسری از مناطق ویژه شهر نیز اجازه بلندمرتبه‌سازی با شرایط خاص، در حد 12 طبقه و بیشتر نیز داده خواهد شد. در طرح تفصیلی تاکید شده برای بلندمرتبه‌سازی در مناطق ویژه، سازنده باید طرح توجیهی بیاورد.البته این در صورتی قابل قبول است که به تایید کمیسیون ماده 5 برسد.

محدوده هایی از شهرکه کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پلاک های خالص مسکونی، شامل شبکه معابر و دسترسی ها و خدمات (اعم از غیرانتفاعی و انتفاعی) پشتیبان سکونت است. در این پهنه به منظور تأمین امنیت و آرامش، اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، استقرار طیفی گسترده از فعالیت ها ممنوع و یا مشروط بوده و صرفاً استقرار فعالیت های تجاری و خدمات شامل؛ فضای سبز، آموزشی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی- گردشگری، ورزشی و پارکینگهای عمومی در مقیاس محلات و نواحی، مرتبط با نیازهای اولیه ساکنان، مجاز است.

علاوه بر این در این پهنه سعی شده است، به منظور کاهش تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در محیط های مسکونی، ضمن ساماندهی واحدهای تجاری و تمرکز نسبی در مراکز محلات، استقرار واحدهای خرد تجاری در جهت رفع مایحتاج روزمره ساکنین در نزدیکترین فاصله و به نحو مناسب و صرفا در مقیاس محلات نیز تأمین گردد.

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری

انواع پهنه کلان سکونت (R)

 • مسکونی عام
 • مسکونی ویژه

پهنه مسکونی عام

پهنه اصلی “مسکونی عام” با کدهای یک رقمی (R1 ) و شامل ۳ پهنه با کد دو رقمی :

 • پهنه مسکونی با تراکم کم (R11) که خود به دو زیرپهنه با کد سه رقمی (R111) و (R112) طبقه بندی شده است. *در این کد ها ضوابط کلی ساخت و ساز تا سه طبقه با حد اکثر تراکم ۱۸۰ درصد تعریف شده است.
 • پهنه مسکونی با تراکم متوسط (R12)که به دو زیرپهنه با کد سه رقمی (R121) و (R122) طبقه بندی شده است. *در این کد ها ضوابط کلی ساخت و ساز تا پنج طبقه با حد اکثر تراکم ۳۰۰ درصد تعریف شده است.
 • پهنه مسکونی با تراکم زیاد (R13) که به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R131) طبقه بندی شده است. *در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز تا شش طبقه با حد اکثر تراکم ۳۶۰ درصد تعریف شده است.

پهنه مسکونی ویژه

پهنه اصلی “مسکونی ویژه ” باکدهای یک رقمی (R2 ) و شامل ۶ پهنه با کد دو رقمی:

 • پهنه مسکونی ارزشمند روستائی (R21)که به دو زیرپهنه با کد سه رقمی (R211) و (R212) طبقه بندی شده است. *در این کد ها ضوابط کلی ساخت و ساز تا سه طبقه با حد اکثر تراکم ۱۲۰ درصد تعریف شده است.

 

 • پهنه مسکونی ارزشمند تاریخی (R22) که به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R221) طبقه بندی شده است. *در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز تا دو طبقه با حد اکثر تراکم ۱۰۰ درصد تعریف شده است.

 

 • پهنه مسکونی ارزشمند معاصر (R23)که به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R231) طبقه بندی شده است. *در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز ، تثبیت وضع موجود طبق طرح های قبلی مصوب تعریف شده است.

 

 • پهنه مسکونی ارزشمند سبز (R24) که به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R241) طبقه بندی شده است. *در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز تا چهار طبقه با حد اکثر تراکم ۱۰ درصد تعریف شده است.

 

 • پهنه مسکونی ویژه پهنه مرکزی شهر (R25) که به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R251) طبقه بندی شده است. *در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز تا پنج طبقه با حد اکثر تراکم ۲۵۰ درصد تعریف شده است.

 

 • پهنه مسکونی ویژه محورهای شهری (R26)که به سه زیرپهنه با کد سه رقمی (R261) و (R262) و (R263) طبقه بندی شده است.

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری :

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری

جدول پهنه R

ویژگی های پهنه تجاری در طرح تفصیلی (S)

پهنه‌ “تجاری” قسمتهایی از شهر است که وجه غالب آن، کار و فعالیت بوده و سهم سکونت در آن بسیار محدود است. این پهنه مناطق بسیار متراکم تهران که دسترسی‌های ضعیف به آن وجود دارد را شامل می‌شود.در پهنه تجاری ، ساخت ‌و ساز در قالب کاربری تجاری، اداری، خدماتی و صنعتی صادر می‌شود. صدور پروانه مسکونی در این پهنه فقط برای معدود پلاکهایی که از قبل دارای عملکرد مسکونی و بهره‌برداری سکونتی یا پروانه پایان‌کار مربوطه بوده‌اند، مجاز است.ارتفاع ساختمانهایی که در پهنه فعالیت احداث می‌شوند بین 2 تا 12 طبقه و حتی بیشتر خواهد بود، به این معنی که در مناطقی از تهران که در پهنه فعالیت قرار می‌گیرند اجازه ساخت بلندمرتبه داده می‌شود اما کاربری این سازه‌های بلند، غیرمسکونی خواهد بود.

تعيين اين پهنه در محدوده شهر براي متمايز كردن پهنه هاي کار و فعاليت از ساير پهنه ها به ويژه پهنه سکونت بوده تا ضمن ارتقاء كيفيت محيط شهري بدینوسیله رونق فعاليت در فضاهاي مشخص شهري ميسر شود و با ایجاد دسترسی های مناسب و امکانات و خدمات شهری لازم موجبات رفاه و امنیت شهروندان حاصل گردد.

پهنه کلان فعالیت S به تفکيک زمينه هاي فعاليت و کاری از زيرپهنه هاي تجاري، خدماتي، اداري و صنعتي و يا اختلاطي از اين فعاليتها در مقياس عملکرد محلي، ناحيه اي، منطقهاي، شهري و فراشهري تشکيل شده و عرصه اصلي استقرار و بارگذاري مناسب فعاليت براي جلوگيري از تداخل نامناسب کاربري ها و ارتقاء کيفيت محيط شهري و همچنین در جهت رونق فعاليتهاي سازگار با محيط زندگي شهروندان میباشد.

هدف از سكونت در پهنه فعاليت با در نظر گرفتن حفظ نظم عمومي فضاهاي كار و فعاليت بمنظور پرهیز از سفرهای غیر ضروری درون شهری و کاهش هزینه های مربوطه در راستای افزایش خدمات رسانی به شهروندان و افزایش راندمان کاری میباشد.

ادامه مقاله بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری :

پهنه کلان فعالیت S به سه بخش عمده زیر تقسیم میشود :

 • پهنه تجاری،اداری،خدمات S1
 • پهنه مراکز و گستره های تجاری،اداری،خدمات S2.(با غلبه سبز و باز)
 • پهنه صنعتی،کارگاهی S3.(اختصاص حداقل20% از فضای اشغال نشده قطعه به فضای سبز درختکاری شده)

پهنه تجاری،اداری،خدمات S1

پهنه S1 خود به دو بخش S11 و S12 تقسیم شده است.

S11

این نماد معرف بازار (تجاری، خدماتی،فرهنگی) بوده و بر اساس تقسیم بندی انجام شده S11 خود به دو زیر پهنه S111 و S112 تفکیک شده.

S111 – این نماد بازارهای سنتی تهران بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی موظف به تثبیت الگوی موجود و ساختار سنتی تا تهیه و تصویب طرحهای مداخله میباشند.

S112 – این نماد گستره و راستاهای تجاری و خدماتی بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی موظف به تثبیت الگوی موجود تا تهیه و تصویب طرحهای شهری میباشند.

S12

این نماد معرف محورها و گسترهای تجاری، خدماتی،فرهنگی بوده و بر اساس تقسیم بندی انجام شده S12 خود به پنج زیر پهنه S121 و S122 و S123 و S124و S125 تفکیک شده است.

S121 – این نماد محورهای ویژه بلند مرتبه با طرح توجیهی بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات 2000 مترمربعی با گذر 18 متر بوده و حداکثر 750% تراکم مجاز برای حداقل 12 طبقه میباشد.

S122 – این نماد عملکرد در مقیاس فرا منطقه ای بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات 1500 مترمربعی با گذر 16 متر بوده و حداکثر 440% تراکم مجاز برای حداکثر 9 طبقه میباشد.

S123 – این نماد عملکرد در مقیاس منطقه بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات 750 مترمربعی با گذر 14 متر بوده و حداکثر 340% تراکم مجاز برای حداکثر 6 طبقه میباشد.

S124 – این نماد عملکرد در مقیاس ناحیه و محله بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات300 مترمربعی با گذر 12 متر بوده و حداکثر 230% تراکم مجاز برای حداکثر 4 طبقه میباشد.

S125 – این نماد گستره های ویژه بلند مرتبه با طرح توجیهی بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات3500 مترمربعی با گذر 18 متر بوده و حداکثر 600% تراکم مجاز برای حداقل 12 طبقه میباشد.

پهنه مراکز و گستره های تجاری،اداری،خدمات S2

پهنه S2 خود به دو بخش S21 و S22 تقسیم شده است.

S21

این نماد معرف گستره ها و مراکز تجاری، خدماتی،فرهنگی بوده و بر اساس تقسیم بندی انجام شده S11 خود به چهار زیر پهنه S211 و S212 و S213 و S214 تفکیک شده.

S211 – این نماد گستره ها و مراکز ویژه بلند مرتبه با طرح توجیهی بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات 2500 مترمربعی با گذر 18 متر بوده و حداکثر 500% تراکم مجاز برای حداقل 12 طبقه میباشد.

S212 – این نماد عملکرد در مقیاس فرا منطقه ای بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات 1500 مترمربعی با گذر 14 متر بوده و حداکثر 370% تراکم مجاز برای حداکثر 11 طبقه میباشد.

S213 – این نماد عملکرد در مقیاس منطقه بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات 1000 مترمربعی با گذر 12 متر بوده و حداکثر 310% تراکم مجاز برای حداکثر 8 طبقه میباشد.

S214 – این نماد عملکرد در مقیاس ناحیه و محله بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات500 مترمربعی با گذر 10 متر بوده و حداکثر 250% تراکم مجاز برای حداکثر 6 طبقه میباشد.

S22

این پهنه گستره ها و مراکز تجاری فرهنگی و خدماتی بوده با غلبه فرهنگی که به دو بخش S221 و S222 تفکیک شده است.

S221 – این نماد عملکرد در مقیاس فرا منطقه ای بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی با طرحهای موضعی ویژه و پس از تایید کمیسیون ماده پنج و تصویب شورای شهر قابل اجرا میباشد.

S222 – این نماد عملکرد در مقیاس منطقه ای و محله ای بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی با طرحهای موضعی ویژه و پس از تصویب کمیسیون ماده پنج قابل اجرا میباشد.

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری :

پهنه صنعتی،کارگاهی S3

پهنه S3 خود به سه بخش S31 و S32 و S33 تقسیم شده است.

S31

این نماد معرف صنعت بوده و بر اساس تقسیم بندی انجام شده S31 خود به دو زیر پهنه S311 و S312 تفکیک شده.

S311 – این نماد صنعت پاک با فناوری بالا بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای قطعات با طرح ویژه بدون محدودیت میباشد.

S312 – این نماد مجتمع های صنایع کارخانه ای بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات5000 مترمربعی با گذر 24 متر بوده و حداکثر 80% تراکم مجاز برای حداکثر 2 طبقه میباشد.

S32

این نماد معرف گستره و محور کارگاهی / تولیدی بوده و بر اساس تقسیم بندی انجام شده S32 خود به دو زیر پهنه S321 و S322 تفکیک شده.

S321 – این نماد کارگاه های تولیدی و تجاری بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات2000 مترمربعی با گذر 20 متر بوده و حداکثر 150% تراکم مجاز برای حداکثر 3 طبقه میباشد.

S322 – این نماد مجتمع های کارگاه های تولیدی بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات1500 مترمربعی با گذر 18 متر بوده و حداکثر 100% تراکم مجاز برای حداکثر 2 طبقه میباشد.

S33

این نماد معرف خدمات صنعتی و فنی بوده و بر اساس تقسیم بندی انجام شده S33 خود به دو زیر پهنه S331 و S332 تفکیک شده.

S331 – این نماد عملکرد در مقیاس فرا منطقه ای بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات1500 مترمربعی با گذر 18 متر بوده و حداکثر 140% تراکم مجاز برای حداکثر 3 طبقه میباشد.

S332 – این نماد عملکرد در مقیاس منطقه ای و ناحیه ای بوده که بر اساس دستورالعمل اجرایی برای حداقل قطعات1000 مترمربعی با گذر 14 متر بوده و حداکثر 100% تراکم مجاز برای حداکثر 2 طبقه میباشد.

در کلیه پهنه های کلان فعالیت احداث پیلوت مجاز نمیباشد و حداکثد ارتفاع مجاز طبقه اول و همکف 4.5 متر است.

در کل زیرپهنه های S12 احداث واحدهای تجاری حداکثر تا 30% تراکم مجاز ساختمانی مجوز خواهد داشت.

در این پهنه سطح اشغال زیر زمین اول حداکثر تا 80% و زیر زمین دوم در صورت عدم وجود درخت در ملک تا 100% مساحت قطعه مجاز است.

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری :

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری

جدول پهنه S

ویژگی های پهنه مختلط در طرح تفصیلی (M)

پهنه سوم که ‌”مختلط” نام دارد، مناطقی از تهران را شامل می‌شود که در آنها، شهرداری اجازه ساخت‌وساز‌های توام یعنی کاربری مسکونی و تجاری را با هم می‌دهد. این پهنه قسمت‌هایی از شهر تهران است که از رشد خزنده فعالیت در بافت‌های مسکونی پدید آمده است. در پهنه ‌”مختلط” حداکثر ارتفاع ساختمان‌های جدید 9 طبقه تعیین می‌شود که ساختمان‌هایی که کاربری تجاری، اداری و مسکونی را با هم داشته باشند، حداقل باید 4 طبقه ارتفاع را رعایت کنند.در پهنه M زیر پهنه های جدیدتری نیز وجود دارد که شامل M116 – M115 میشود و بنا به فراخور منطقه و بافت خیابان و شرایط شهرداری ممکن است مسکونی هم داده شود. این تنها با مراجعه به شهرداری و تایید شهردار و کمیسیون معماری و شهرسازی منطقه امکان پذیر است .

پهنه کلان مختلط M اراضی است که بعلت رشد خزنده فضای فعالیت و تجاری در بخشهای مسکونی احداث آن بصورت مختلط از دو پهنه مسکونی و فعالیت توام با هم ضرورت منطقه و محله بوده و پتانسیل استقرار فعالیت های چند منظوره تجاری و فعالیت با مسکونی را دارد.

شناخت پهنه کلان مختلط M

پهنه کلان M مختلط خود به دو بخش زیر تفکیک شده است:

 • پهنه مختلط فعالیت با مسکونی M1.
 • پهنه مختلط فرهنگی/گردشگری با مسکونی M2.

پهنه مختلط فعالیت با مسکونی M1

این پهنه نیز خود به دو بخش M11 و M12 تقسیم میگردد.

M11

این پهنه اراضیی مختلط تجاری، اداری، خدمات با مسکونی را شامل شده که مطابق دستور العمل اجرایی حداکثر تا 9 طبقه و 440% تراکم مجاز میسازد شامل شده و خود به چهار زیر پهنه M111 و M112 و M113 و M114 تفکیک میشود که به ترتیب معرف محورهای فرا منطقه ای، محورهای منطقه ای،محورهای محلی، محورهای مختلط میباشند.

M111 – این زیر پهنه نماد محورهای فرا منطقه ای و بلند مرتبه با توجیه بوده و اراضی تا 9 طبقه و 440% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا دو طبقه همکف و اول تا 80% و سایر طبقات 40% با حداقل ضریب سکونت 30%.

M112 – این زیر پهنه نماد محورهای منطقه ای بوده و اراضی تا 7 طبقه و 350% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا 80% و سایر طبقات 45% با حداقل ضریب سکونت 50%.

M113- این زیر پهنه نماد محورهای محلی بوده و اراضی تا 5 طبقه و 280% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا 80% و سایر طبقات 50% با حداقل ضریب سکونت 70%.

M114 – این زیر پهنه نماد گسترههای مختلط بوده و اراضی تا 4 طبقه و 200% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا 50% و سایر طبقات 50% با حداقل ضریب سکونت 50%.

در ادامه مقاله بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری :

M12

این پهنه اراضیی مختلط صنایع خدماتی و کارگاهی با مسکونی را شامل شده که مطابق دستور العمل اجرایی حداکثر تا 5 طبقه و 250% تراکم مجاز میسازد شامل شده و خود به دو زیر پهنه M121 و M122 تفکیک میشود.

M121 – این زیر پهنه نماد محورهای مختلط بوده و اراضی تا 5 طبقه و 250% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا 50% و سایر طبقات 50% با حداقل ضریب سکونت 20%.

M122 – این زیر پهنه نماد گستره های مختلط بوده و اراضی تا 3 طبقه و 150% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا 50% و سایر طبقات 50% با حداقل ضریب سکونت 25%.

پهنه مختلط فرهنگی/گردشگری با مسکونی M

این پهنه نیز خود به دو بخش M21 و M22 تقسیم میگردد.

M21

این پهنه اراضیی مختلط تفریحی تفرجی با مسکونی را شامل شده که مطابق دستور العمل اجرایی حداکثر تا 3 طبقه و 150% تراکم مجاز میسازد شامل شده و خود به دو زیر پهنه M211 و M212 تفکیک میشود.

M211 – این زیر پهنه نماد گستره های مختلط با غلبه خدمات فرهنگی و هنری بوده و اراضی تا 3 طبقه و 150% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا 50% و سایر طبقات 50% با حداقل ضریب سکونت 30%.

M212 – این زیر پهنه نماد گستره های مختلط با غلبه تفریح و گردشگری بوده و اراضی تا 2 طبقه و 120% تراکم و حداکثر سطح اشغال تا یک طبقه همکف تا 60% و سایر طبقات 60% با حداقل ضریب سکونت 35%.

M22

این پهنه اراضیی مختلط ویژه بوده که مطابق دستور العمل اجرایی حفظ وضع موجود تا تهیه و تصویب طرحهای ویژه را شامل میشود و خود به دو زیر پهنه M221 و M222 تفکیک میشود.

ضریب سکونت یعنی نسبت زیربنای مسکونی به کل زیر بنای ساختمان.

در کلیه پهنه کلان مختلط احداث پیلوت مجاز نمیباشد و حداکثر ارتفاع مجاز در طبقات اول و همکف 4.5 متر است.

در پهنه کلان مختلط میبایست دسترسی بخش مسکونی از بخش تجاری بصورت کاملا مجزا و از معبر اصلی ایجاد شود.

در این پهنه سطح اشغال زیر زمین اول حداکثر تا 80% و زیر زمین دوم در صورت عدم وجود درخت در ملک تا 100% مساحت قطعه مجاز است.

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری :

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری

جدول پهنه (M)

ویژگی های پهنه فضای سبز در طرح تفصیلی (G)

پهنه چهارم در تهران ‌”حفاظت‌سبز” نام گرفته که مناطق به خصوصی در پایتخت که به هیچ‌وجه نباید در آنها ساخت‌وساز شود را شامل می‌شود.قسمت ”حفاظت‌سبز” نیز زمینهای باز عمومی و خصوصی و همچنین پارکهای جنگلی و زمینهای مزروعی را در بر می‌گیرد که با توجه به اهمیت این پهنه برای پایتخت، مجوز ساخت ‌و ساز فقط برای کاربریهای گردشگری و تفرج و همچنین خدمات آموزشی و درمانی و فرهنگی و همچنین برای مدیریت بحران و استقرارهای موقت صادر می‌شود. در پهنه حفاظت سبز حداکثر اجازه احداث 2طبقه بنا داده می‌شود.به هر حال پس از تاخیرهای بسیار و گلایه کارشناسان شهری در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر تهران پایتخت پس از 40 سال صاحب نقشه ای می شود که براساس آن شهروندان می توانند از آینده محل سکونت خود آگاه شوند . نقشه ای که می تواند از شهر فروشی جلوگیری کند. هرچند بسیاری از منتقدان معتقدند تاخیر در ابلاغ طرح تفصیلی و صدور پروانه ساختهای بی شمار در یک سال اخیر از تاثیر گذاری آن کاسته است.

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری :

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری

پهنه (G)

بررسی طرح های جامع و تفصیلی شهری.

نظرات

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *