کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اراضی مزروعی

کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اراضی مزروعی

ارزیابی اراضی مزروعی : ارزیابی و تعیین قیمت اراضی مزروعی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی انجام می شود .

هر زمینی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ‌ گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد زمین غیر احیاشده است که در این صورت یا ملی و مرتعی است یا موات است و به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظوری بهره‌برداری در زمین صورت بگیرد، به آن زمین، «زمین احیا شده» می‌گویند.

پرونده‌ها که دعوا بر سر اراضی ملی یا مستثنی بودن زمین است، معمولا یک طرف پرونده، اداره منابع طبیعی به عنوان نماینده دولت است که در راستای وظایف قانونی خود پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین را به عهده دارد.

طرف دیگر پرونده هم اشخاص (حقیقی یا حقوقی) هستند که معمولا ادعای سابقه مالکیت و تصرف و حضور قدیمی در زمین مورد اختلاف را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیا است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده شود.

ارزیابی اراضی مزروعی

بخش کشاورزی و منابع طبیعی به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم که طیف وسیعی از رشته‌های با آن مرتبط بوده و همچنین قریب به‌اتفاق روستانشینان در این شغل اشتغال دارند و از این نظر به جهت کثرت مخاطبین و همچنین نقش اقتصادی آن، حائز اهمیت بسیاری است، کارشناس رسمی رشته کشاورزی و منابع طبیعی، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان کارشناس رسمی در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیت‌های مربوطه را اخذ نماید.

عناوین و شرح صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی ذیلاً آورده شده است، شرکت آرمان سنجش با سنجش و گزینش‌های تخصصی از بین کارشناسان این رشته، همکارانی را با شرایط و سوابق بسیار درخشان و عالی به‌عنوان همکار جذب نموده است و در کلیه پروژه‌ها و مواردی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی در حوزه‌های تخصصی این رشته باشد، آماده ارائه خدمات به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متقاضی می‌باشد.

عناوین صلاحیت های ارزیابی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی به شرح ذیل می باشد :

 • ارزیابی اراضی مزروعی ، کشاورزی ، باغ ، گلخانه و ماشین آلات کشاورزی
 • کارشناسی و برآورد هزينه هاي توليد و قيمت گذاري محصولات كشاورزي
 • تعيين حق ريشه و احياء و امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و مستاجرين و متعرضين قانوني
 • تعیین قیمت و ارزيابي اراضي مزروعي و باغي و برآورد هزينه ايجاد تاسيسات آبياري
 • ارزيابي و کارشناس رسمی تاسيسات كشاورزي
 • برآورد هزينه و تاسيسات گلخانه اي و باغي
 • ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث شركت هاي كشت و صنعت از نظر ميزان زمين مورد نياز، نوع محصولات زراعي
 • ارزيابي و قيمت گذاري بذر و گياهان زراعي
 • ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث شركت هاي كشت و صنعت از نظر ميزان زمين مورد نياز، نوع محصولات زراعي

دیگر عناوین صلاحیت های ارزیابی در رشته کشاورزی و منابع طبیعی

 • ارزيابي و قيمت گذاري بذر و گياهان زراعي
 • برآورد ميزان توليد و قيمت گذاري محصولات مختلف كشاورزي
 • تعيين حق ريشه و احياء امتياز صاحبان نسق زراعي و غارسين و مستاجرين و معترضين قانوني
 • ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث فضاي سبز، گل هاي زينتي و تاسيسات مربوط به آن ها
 • ارزيابي و قيمت گذاري تاسيسات گلخانه اي
 • تعيين اجاره بها و اجرت المثل اراضي باغات برآورد مقدار محصول توليدي در باغات و اشجار
 • ارزيابي و قيمت گذاري باغ هاي مثمر ، درختان غيرمثمر و چمن
 • ارزيابي و قيمت گذاري تاسيسات گلخانه اي
 • ارزيابي و برآورد هزينه هاي احداث فضاي سبز و گل هاي زينتي
 • ارزيابي و قيمت گذاري زمين هاي تحت كشت گياهان زراعي
 • مساحي، تفكيك، افراز، احراز و تهيه نقشه در محدوده اراضي زراعي و گلخانه اي (گياهان دارويي و ادويه اي)
 • تشخيص اراضي داير، باير و موات
 • ارزيابي ساختمان ها و تاسيسات روستايي متعارف كه جزئي از مجموعه مورد ارزيابي باشد
 • ارزيابي و قيمت گذاري درختان زينتي، درختچه هاي زينتي و بوته هاي گل زينتي پارك ها (در داخل محدوده شهرها و روستاها) و خيابان ها
 • تعيين ميزان خسارت وارده به محصولات باغي در انبارها، سيلوها، سردخانه ها و محموله هاي وارداتي محصولات باغي
 • ارزيابي، قيمت گذاري، برآورد ميزان توليد و تخمين هزينه هاي توليد غلات، گياهان صنعتي، روغني، دارويي و ادويه اي
 • برآورد خسارت وارده به غلات، گياهان صنعتي، روغني، دارويي و ادويه اي و محصولات آنها توسط عوامل محيطي (بجز آفات و امراض) مانند تگرگ، خشكسالي، سرمازدگي، كمبود مواد غذايي، آبياري و علف هاي هرز

ارزیابی اراضی مزروعی 2

حیات وکلیه فعالیتهاي بشر از جایگاه بی بدیلی برخورداراست که بدون آن زیستن ممکن نخواهد بود لذا حفاظت از زمین امـري اجتنـاب ناپذیراسـت . انـسان زمـین را بـا کاربري هاي متفاوتی از جمله مسکن ، کشاورزي ، صنعتی ، توریستی و …مورد استفاده قرارمیدهد .

از بین کلیه اراضی موجود فقط برخی اراضی پتانسیل تولید محصولات کشاورزي را دارند . لذا نظر به محدودیت عرصه هاي مستعد کشاورزي ، لزوم حفاظت از کـاربري ارزیابی اراضی مزروعی نمایـان تـرمی شود . از طرفی سطوح گسترده اي از اراضی در حال حاضر استعداد کشت و تولید نداشته لـیکن با برخی روشهاي اصلاحی میتوان خاك این اراضی را احیاء و قابل بهره برداري نمود .

از آنجائیکـه توسعه سطوح زیر کشت علاوه بر جلوگیري از تغییر کاربري اراضی کشاورزي باعـث توسـعه پایـدار ورزي و تأمین امنیت غذایی کشور میگردد ، لذا براي این دو مأموریت مهـم سـاختار سـازمانی کشا اموراراضی طراحی و تصویب گردیده وطبق مصوبه مورخ 19/11/1371 شورایعالی اداري وظایف فوق الذکر بر عهده سازمان امور اراضی نهاده شده است .

از ابتداي شکل گیـري ایـن سـازمان کـه خود از ادغام تشکیلات اجرایی سازمان اصلاحات ارضی ارزیابی اراضی مزروعی ، ستاد مرکزي واگذاري زمـین و هیأتهـاي هفت نفره واگذاري زمین تشکیل گردید.

تاکنون به منظـور انتظـام بخـشیدن بـه اجـراي قـوانین و مقررات مربوط به امور زمین در محدوده وظایف و اختیـارات وزارت جهـاد کـشاورزي ایفـاي نقـش نموده ، لیکن با توجه به تصویب قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین قبلی از جملـه حفـظ کـاربري اراضی و باغها و نیز تفکیک وظایف بین این سازمان و سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیـزداري کـشور احصاء ، مطالعه و بازنگري روشهاي انجام کار گذشته و نیز بازمهندسی فرآیندها ضرورتی اجتناب یر بود که گروه نوسـازي و تحـول اداري ضـمن بهـره گیـري از تجـارب مـدیران و کارشناسـان ناپذ بخشهاي اجرایی سازمان در قالب تیم اصلاح و بهبود روشها ایـن مهـم را بـه انجـام رسـانید.

کلیـه فرآیندهاي اصلی کارشناس ارزیابی اراضی مزروعی انجام کار را شناسائی و مورد مطالعه قرار داده، سپس ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات فلوچارت مراحل انجام هریک از کارها را با روان ترین شکل ممکن بـه نحـوي کـه جهـت حصول نتیجه کمترین وقت و هزینه صرف گـردد ترسـیم و قـوانین و مقـررات، فـرم هـا و ضـمائم مربوطه را نیز به آنها الحاق نموده که ماحصل این تلاش ، مجموعه پیش رومیباشد کـه گـردآوري آن به منظور شفاف سازي، روانسازي، تسریع و تسهیل امور و افزایش سطح رضـایت مـردم بعنـوان مشتریان حقیقی سازمان صورت پذیرفت .

 

این مجموعه با همکاری تعدادی از کارشناسان رسمی دادگستری ، اعضاء پایه یک سازمان نظام مهندسی ، مهندسین مشاور پایه یک ، مهندسین با تحصیلات دانشگاهی فوق لیسانس و دکتری و اساتید دانشگاه ها در رشته های  کشاورزی و منابع طبیعی ، آبزیان و شیلات ، دامپروری و دامپزشکی ، رشته صنایع چوب ، گیاه پزشکی ، محصولات دامی و محیط زیست طبیعی آماده انجام امور کارشناسی بصورت تخصصی در سطح کشور می باشد.

 

 

نظرات

1 دیدگاه دربارهٔ «کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی اراضی مزروعی»

 1. مهران کیانی راد

  با تشکر از اطلاعات ودسته بندی ارائه شده صلاحیت ارزیابی در رشته های کشاورزی ومنابع طبیعی، درخصوص البته درخصوص ارزیابی اراضی پیشنهاد میشود ارزیابی اراضی تحت کشتهای ارگانیک وبیولوژیک و شکودهای شیمیایی نیز اضافه گردد. زیرا با اضافه نمودن سموم وکودهای شیمیایی بدلیل اثرات باقیمانده این ترکیبات محدودیت کاشت مصولات ارگانیک برای صادرات بوجود میاید. لذا روی ارزشگذاری این اراضی تاثیر میگذارد. مورد دیگرارزیابی احیای اراضی منابع طبیعی تحت فرسایش بادی و کانونهای گرد وغبار، ومورد سوم ارزایابی احیای جنگلها ومراتع آسیب دیده در اثر سیل ، وآتش سوزی نیز لحاظ گردد.ضمنا صرفه نظر ار ارزیابی وبرآوردهزینه های مرتبط با صلاحیت کارشناسان بنظر اینجانب کشف دلایل فنی در خصوص خسارات وارده به اراضی و ارزیابی طرحهای فنی اقتصادی مرتبط با احداث واحدهی کشاورزی نیز حائز اهمیت است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *